skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: Dialnet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomy, morphology and evolution of the patella in squamate lizards and tuatara (Sphenodon punctatus

Regnault, Sophie ; Jones, Marc E.  h. ; Pitsillides, Andrew A. ; Hutchinson, John R.

Journal of Anatomy, May 2016, Vol.228(5), pp.864-876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8782 ; E-ISSN: 1469-7580 ; DOI: 10.1111/joa.12435

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muscle moment arms and sensitivity analysis of a mouse hindlimb musculoskeletal model

Charles, James P. ; Cappellari, Ornella ; Spence, Andrew J. ; Wells, Dominic J. ; Hutchinson, John R.

Journal of Anatomy, October 2016, Vol.229(4), pp.514-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8782 ; E-ISSN: 1469-7580 ; DOI: 10.1111/joa.12461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...