skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: NEJM (New England Journal of Medicine) xóa Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cystatin C versus creatinine in determining risk based on kidney function.(Report)

Gansevoort, Ron T. ; Levey, Andrew S. ; Coresh, Josef ; Astor, Brad C. ; Sarnak, Mark J. ; Rothenbacher, Dietrich ; Clin. Epi. , M. ; Polkinghorne, Kevan R. ; Katz, Ronit ; Shlipak, Michael G. ; Arnlov, Johan ; Matsushita, Kunihiro ; Inker, Lesley A.

The New England Journal of Medicine, Sept 5, 2013, Vol.369(10), p.932(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Coresh, Josef
  2. Shlipak, Michael
  3. Astor, Brad C
  4. Inker, Lesley A.
  5. Polkinghorne, Kevan R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...