skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản iG Library Premium Collection xóa Tất cả các phiên bản Sau 2008 xóa Tất cả các phiên bản Annan Humaniora xóa Tất cả các phiên bản Borneo xóa Tất cả các phiên bản DiVA - Academic Archive Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century

Sercombe, Peter ; Sellato, Bernard;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

ISBN: 9788791114847 ; ISBN: 9788776940188 ; ISBN: 8791114845 ; ISBN: 8776940187

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...