skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee immigration and the growth of low-wage work in the EU15

Andersson, Lars Fredrik ; Eriksson, Rikard ; Scocco, Sandro; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) ; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för ekonomisk historia ; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi ; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

Comparative Migration Studies, 2019, Vol. 7(39), pp. 1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-8590 ; DOI: 10.1186/s40878-019-0145-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...