skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art, nationalism and politics during occupation and Restoration Rome: “Che razza infame, quella dei leccaculi!”

Thomasson, Fredrik; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

The city of the soul: The literary making of Rome, pp. 169-183

ISSN: 1102-7940

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Wanna Be in the New York Times?": Epic History and War City as Global Cinema

Kristensen, Lars; Media, Technology and Culture (MTEC), Institutionen för informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi

Contested Interpretations of the Past in Polish, Russian and Ukrainian Film: Screen as Battlefield, pp. 21-39

ISBN: 9789004311725

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources of life and identity

Dahl, Gudrun; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialantropologiska institutionen

Being and becoming Oromo: historical and anthropological enquiries, pp. 162-177

ISBN: 91-7106-379-X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Xenophobia - Power Logic in Motion

Berggren, Erik; Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle ; Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten

Irregular Migration, Informal labour and Community: A Challenge for Europe, pp. 372-390

ISBN: 978-90-423-0317-1 ; ISBN: 904-23-0317-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...