skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Navigation in Interconnected Biochemical Pathways

Jusufi, Ilir ; Klukas, Christian ; Kerren, Andreas ; Schreiber, Falk; ISOVIS, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM ; ISOVIS, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM ; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated Approximation for Stochastic Reachability Games: Extended version of paper <em>New algorithms for solving simple stochastic games</em>

Somla, Rafał; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

GNV System: A Tool for Visualizing Geo-tagged Data

Kerren, Andreas ; Jusufi, Ilir ; Milrad, Marcelo; ISOVIS, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen ; ISOVIS, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen ; Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...