skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Yiddish xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
YIVO and the Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

YIVO and the Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation

Kuznitz, Cecile Esther.;

ISBN: 9781107014206 ; ISBN: 9781316634837 ; ISBN: 1107014204 ; ISBN: 1316634833 ; E-ISBN: 9781139013604 ; E-ISBN: 1139013602 ; DOI: 10.1017/CBO9781139013604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Czernowitz at 100 the first Yiddish language conference in historical perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Czernowitz at 100 the first Yiddish language conference in historical perspective.

Fogel, Joshua A. ;Weiser, Keith ;Baker, Zachary ;Birnbaum, David ;Caplan, Marc ;Hoffman, Matthew ;Hollander, Philip ;Lipsky, Leye ;Margolis, Rebecca ;Mendelsohn, Ezra;

E-ISBN 0739140698 ; E-ISBN 9780739140697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...