skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: User Interfaces (Computer Systems) xóa Năm xuất bản: 2007đến2008 xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Design Of User Interfaces V
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design Of User Interfaces V

International Conference On Computer-Aided Design Of User Interfaces.;; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Santucci, Giuseppe (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781402058196 ; ISBN: 1402058195 ; E-ISBN: 9781402058202 ; E-ISBN: 1402058209 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...