skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Automotive Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Handbook of Camera Monitor Systems: The Automotive Mirror-Replacement Technology based on ISO 16505
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Camera Monitor Systems: The Automotive Mirror-Replacement Technology based on ISO 16505

Terzis, Anestis;; Hammoud, Riad I (Editor) ; Wolff, Lawrence B (Editor) ; Terzis, Anestis (Editor)

Augmented Vision and Reality

ISBN: 9783319296098 ; ISBN: 3319296094 ; E-ISBN: 9783319296111 ; E-ISBN: 3319296116 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29611-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Automotive User Interfaces: Creating Interactive Experiences in the Car
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive User Interfaces: Creating Interactive Experiences in the Car

Meixner, Gerrit ; Müller, Christian

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-319-49447-0 ; E-ISBN: 978-3-319-49448-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-49448-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Exploring the Use of Eye Gaze Controlled Interfaces in Automotive Environments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Use of Eye Gaze Controlled Interfaces in Automotive Environments

Biswas, Pradipta; Zdonik, Stan (Editor) ; Shekhar, Shashi (Editor) ; Katz, Jonathan (Editor) ; Wu, Xindong (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; Padua, David (Editor) ; Shen, Xuemin Sherman (Editor) ; Furht, Borko (Editor) ; Subrahmanian, V.S (Editor) ; Hebert, Martial (Editor) ; Ikeuchi, Katsushi (Editor) ; Siciliano, Bruno (Editor) ; Jajodia, Sushil (Editor) ; Lee, Newton (Editor)

SpringerBriefs in Computer Science

ISBN: 9783319407081 ; ISBN: 3319407082 ; E-ISBN: 9783319407098 ; E-ISBN: 3319407090 ; DOI: 10.1007/978-3-319-40709-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Smart Mobile In-Vehicle Systems: Next Generation Advancements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Mobile In-Vehicle Systems: Next Generation Advancements

Schmidt, Gerhard ;Abut, Huseyin ;Hansen, John H. L. ;Takeda, Kazuya;; Schmidt, Gerhard (Editor) ; Abut, Huseyin (Editor) ; Takeda, Kazuya (Editor) ; Hansen, John H.L (Editor)

ISBN: 9781461491194 ; ISBN: 1461491193 ; E-ISBN: 9781461491200 ; E-ISBN: 1461491207 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-9120-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme

Hamerich, Stefan W

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Phân loại theo LCC 

  1. Q - Science.  (4)
  2. T - Technology .  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...