skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
VLSI Design for Video Coding: H.264/AVC Encoding from Standard Specification to Chip
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VLSI Design for Video Coding: H.264/AVC Encoding from Standard Specification to Chip

Lin, Youn-Long Steve ;Chen, Jian-Wen ;Kao, Chao-Yang ;Kuo, Hung-Chih;; Lin, Youn-Long Steve (Editor) ; Kao, Chao-Yang (Editor) ; Kuo, Huang-Chih (Editor) ; Chen, Jian-Wen (Editor)

ISBN: 9781441909589 ; ISBN: 1441909583 ; E-ISBN: 9781441909596 ; E-ISBN: 1441909591 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0959-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Extreme Low-Power Mixed Signal IC Design: Subthreshold Source-Coupled Circuits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme Low-Power Mixed Signal IC Design: Subthreshold Source-Coupled Circuits

Tajalli, Armin ; Leblebici, Yusuf

ISBN: 978-1-4419-6477-9 ; E-ISBN: 978-1-4419-6478-6 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6478-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
FPGA Design: Best Practices for Team-based Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design

Simpson, Philip

ISBN: 978-1-4419-6338-3 ; E-ISBN: 978-1-4419-6339-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Power-Aware Testing and Test Strategies for Low Power Devices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power-Aware Testing and Test Strategies for Low Power Devices

Girard, Patrick ; Nicolici, Nicola ; Wen, Xiaoqing;; Girard, Patrick (Editor) ; Nicolici, Nicola (Editor) ; Wen, Xiaoqing (Editor)

ISBN: 9781441909275 ; ISBN: 1441909273 ; E-ISBN: 9781441909282 ; E-ISBN: 1441909281 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0928-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Embedded Software Design and Programming of Multiprocessor System-on-Chip: Simulink and System C Case Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded Software Design and Programming of Multiprocessor System-on-Chip: Simulink and System C Case Studies

Popovici, Katalin ; Rousseau, Frédéric ; Jerraya, Ahmed A ; Wolf, Marilyn

Embedded Systems

ISBN: 9781441955661 ; ISBN: 1441955666 ; E-ISBN: 9781441955678 ; E-ISBN: 1441955674 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-5567-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
On and Off-Chip Crosstalk Avoidance in VLSI Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On and Off-Chip Crosstalk Avoidance in VLSI Design

Duan, Chunjie ; Lameres, Brock J ; Khatri, Sunil P

ISBN: 9781441909466 ; ISBN: 144190946X ; E-ISBN: 9781441909473 ; E-ISBN: 1441909478 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0947-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
FPGA Design: Best Practices for Team-based Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FPGA Design: Best Practices for Team-based Design

Simpson, Philip

ISBN: 9781441963383 ; ISBN: 1441963383 ; E-ISBN: 9781441963390 ; E-ISBN: 1441963391 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6339-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
ESL Models and their Application: Electronic System Level Design and Verification in Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESL Models and their Application: Electronic System Level Design and Verification in Practice

Bailey, Brian ; Martin, Grant

Embedded Systems

ISBN: 9781441909640 ; ISBN: 1441909648 ; E-ISBN: 9781441909657 ; E-ISBN: 1441909656 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0965-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Synthesis of Embedded Software: Frameworks and Methodologies for Correctness by Construction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Embedded Software: Frameworks and Methodologies for Correctness by Construction

Shukla, Sandeep K. ;Talpin, Jean-Pierre ;Shukla, Sandeep Kumar ;Talpin, Jean-Pierre;; Shukla, Sandeep K. ; Talpin, Jean-Pierre

ISBN: 978-1-4419-6399-4 ; E-ISBN: 978-1-4419-6400-7 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6400-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
C Compilers for ASIPs: Automatic Compiler Generation with LISA
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

C Compilers for ASIPs: Automatic Compiler Generation with LISA

Hohenauer, Manuel ; Leupers, Rainer

ISBN: 9781441911759 ; ISBN: 1441911758 ; E-ISBN: 9781441911766 ; E-ISBN: 1441911766 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-1176-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Processor and System-on-Chip Simulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processor and System-on-Chip Simulation

Leupers, Rainer ;Temam, Olivier;; Leupers, Rainer ; Temam, Olivier

ISBN: 978-1-4419-6174-7 ; E-ISBN: 978-1-4419-6175-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6175-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Software Automatic Tuning: From Concepts to State-of-the-Art Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Automatic Tuning: From Concepts to State-of-the-Art Results

Naono, Ken ;Cavazos, John ;Suda, Reiji ;Teranishi, Keita;; Naono, Ken (Editor) ; Teranishi, Keita (Editor) ; Cavazos, John (Editor) ; Suda, Reiji (Editor)

ISBN: 9781441969347 ; ISBN: 1441969349 ; E-ISBN: 9781441969354 ; E-ISBN: 1441969357 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6935-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Power-efficient System Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power-efficient System Design

Panda, Preeti Ranjan ; Shrivastava, Aviral ; Silpa, B V. N ; Gummidipudi, Krishnaiah

ISBN: 9781441963871 ; ISBN: 1441963871 ; E-ISBN: 9781441963888 ; E-ISBN: 144196388X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6388-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Minimizing and Exploiting Leakage in VLSI Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimizing and Exploiting Leakage in VLSI Design

Jayakumar, Nikhil ; Paul, Suganth ; Garg, Rajesh ; Gulati, Kanupriya ; Khatri, Sunil P

ISBN: 9781441909497 ; ISBN: 1441909494 ; E-ISBN: 9781441909503 ; E-ISBN: 1441909508 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0950-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Scalable Techniques for Formal Verification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable Techniques for Formal Verification

Ray, Sandip

ISBN: 9781441959973 ; ISBN: 1441959971 ; E-ISBN: 9781441959980 ; E-ISBN: 144195998X ; DOI: 10.1007/978-1-4419-5998-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Datenaustausch in der Anlagenplanung mit AutomationML: Integration von CAEX, PLCopen XML und COLLADA
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Datenaustausch in der Anlagenplanung mit AutomationML: Integration von CAEX, PLCopen XML und COLLADA

Draht, Rainer;; Draht, Rainer (Editor)

VDI-Buch

ISBN: 9783642046735 ; ISBN: 3642046738 ; E-ISBN: 9783642046742 ; E-ISBN: 3642046746 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04674-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
OntoCAPE: A Re-Usable Ontology for Chemical Process Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OntoCAPE: A Re-Usable Ontology for Chemical Process Engineering

Marquardt, Wolfgang ; Morbach, Jan ; Wiesner, Andreas ; Yang, Aidong

RWTHedition

ISBN: 9783642046544 ; ISBN: 3642046541 ; E-ISBN: 9783642046551 ; E-ISBN: 364204655X ; DOI: 10.1007/978-3-642-04655-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Dynamic Modelling for Supply Chain Management: Dealing with Front-end, Back-end and Integration Issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Modelling for Supply Chain Management: Dealing with Front-end, Back-end and Integration Issues

Crespo Márquez, Adolfo

ISBN: 9781848826809 ; ISBN: 184882680X ; E-ISBN: 9781848826816 ; E-ISBN: 1848826818 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-681-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Quantifying and Exploring the Gap Between FPGAs and ASICs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying and Exploring the Gap Between FPGAs and ASICs

Kuon, Ian ; Rose, Jonathan

ISBN: 9781441907387 ; ISBN: 1441907386 ; E-ISBN: 9781441907394 ; E-ISBN: 1441907394 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-0739-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Structural Optimization with Uncertainties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Optimization with Uncertainties

Banichuk, N.V ; Neittaanmäki, Pekka

Solid Mechanics and Its Applications

ISBN: 9789048125173 ; ISBN: 9048125170 ; E-ISBN: 9789048125180 ; E-ISBN: 9048125189 ; DOI: 10.1007/978-90-481-2518-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2005  (16)
 3. 2006đến2006  (27)
 4. 2007đến2008  (39)
 5. Sau 2008  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (15)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...