skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Engineering Sciences xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Research in Interactive Design (Vol. 4): Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufacturing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research in Interactive Design (Vol. 4): Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufacturing

Daidie, Alain ;Eynard, Benoit ;Paredes, Manuel ;Fischer, Xavier;; Fischer, Xavier (Editor) ; Daidie, Alain (Editor) ; Eynard, Benoit (Editor) ; Paredes, Manuel (Editor)

ISBN: 9783319261195 ; ISBN: 3319261193 ; E-ISBN: 9783319261218 ; E-ISBN: 3319261215 ; DOI: 10.1007/978-3-319-26121-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...