skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Global Civil Society 2012: Ten Years of Critical Reflection
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Civil Society 2012: Ten Years of Critical Reflection

Kaldor, Mary ; Moore, Henrietta L ; Selchow, Sabine ; Murray-Leach, Tamsin;; Kaldor, Mary ; Moore, Henrietta ; Selchow, Sabine ; Murray-Leach, Tamsin

ISBN: 978-0-230-36787-6 ; E-ISBN: 978-0-230-36943-6 ; DOI: 10.1057/9780230369436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Global Civil Society 2011: Globality and the Absence of Justice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Civil Society 2011: Globality and the Absence of Justice

Albrow, Martin ; Seckinelgin, Hakan ; Anheier, Helmut K. ; London School of Economics and Political Science ; Hertie School of Governance;; Anheier, Helmut ; Glasius, Marlies ; Kaldor, Mary ; Park, Gil-Sung ; Sengupta, Chandan

ISBN: 978-0-230-27201-9 ; E-ISBN: 978-0-230-30380-5 ; DOI: 10.1057/9780230303805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Oil wars
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil wars

Kaldor, Mary ;Karl, Terry Lynn ;Said, Yahia;; Kaldor, Mary ; Karl, Terry Lynn ; Said, Yahia

ISBN: 0745324789 ; ISBN: 9780745324784 ; ISBN: 0745324797 ; ISBN: 9780745324791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kaldor, Mary
  2. Park, Gil-Sung
  3. Yahia Said
  4. Karl, Terry
  5. Anheier, Helmut

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...