skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DataCite xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Semitism in the United States, 1964; Archival Version

Glock, Charles ; Selznick, Gertrude ; Stark, Rodney ; Steinberg, Stephen

DOI: 10.3886/ICPSR07310 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR07310.v1 ; Related DOI: 10.1086/269383 ; Related DOI: 10.1016/0049-089X(77)90005-9 ; Related DOI: 10.1086/267576

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Semitism in the United States, 1964; Version 1

Glock, Charles ; Selznick, Gertrude ; Stark, Rodney ; Steinberg, Stephen

DOI: 10.3886/ICPSR07310.v1 ; Related DOI: 10.1086/269383 ; Related DOI: 10.1016/0049-089X(77)90005-9 ; Related DOI: 10.1086/267576

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Selznick, Gertrude
  2. Steinberg, Stephen
  3. Stark, Rodney
  4. Glock, Charles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...