skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Cơ sở dữ liệu: DOAB (OAPEN Foundaton) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Complexity, Security and Civil Society in East Asia - Foreign Policies and the Korean Peninsula
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexity, Security and Civil Society in East Asia - Foreign Policies and the Korean Peninsula

Hayes, Peter ; Yi, Kiho;

ISBN: 9781783741120 ; E-ISBN: 9781783741144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
GB and US: How far? How close?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GB and US: How far? How close?

Atherton, John ; Chénetier, Marc ; Deeds, Christopher ; Maquerlot, Françoise ; Martin, Richard ; Maslow-Armand, Laura ; Pavlopoulos, Françoise ; Pichardie, Jean-Paul ; Sergeant, Jean-Claude ; Tatham, Robert ; Voize-Valayre, Roland; Atherton, John (Editor)

E-ISBN: 9782869064539 ; E-ISBN: 2869064535 ; DOI: 10.4000/books.pufr.4449

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Atherton, John
  2. Pavlopoulos, Françoise
  3. Martin, Richard
  4. Sergeant, Jean-Claude
  5. Pichardie, Jean-Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...