skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Cơ sở dữ liệu: DOAB (OAPEN Foundaton) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Unlocking markets to smallholders: Lessons from South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking markets to smallholders: Lessons from South Africa

Fraser, Gavin ; Tilburg, Aad Van ; Obi, Ajuruchukwu ; Schalkwyk, Herman D. Van

ISBN: 9789086861347 ; ISBN: 9789086861682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Joost van den Vondel (1587-1679)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joost van den Vondel (1587-1679)

Korsten, Frans - Willem ; Bloemendal, Jan

ISBN: 9789004217539 ; ISBN: 9789004218833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650

Strietman, Elsa ; Van Dixhoorn, Arjan ; Bloemendal, Jan

ISBN: 9789004206168 ; ISBN: 9789004201118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Coping With the Gods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping With the Gods

Versnel, H. S.

ISBN: 9789004204904 ; ISBN: 9789004210905

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age

Weststeijn, Arthur

ISBN: 9789004221390 ; ISBN: 9789004221406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bloemendal, Jan
  2. Versnel, H.S.
  3. Korsten, Frans-Willem
  4. Tilburg, Aad Van
  5. Weststeijn, Arthur

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...