skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Cơ sở dữ liệu: DASH (Harvard Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior

Serang, Oliver R.

Serang, Oliver. 2012. Conic sampling: an efficient method for solving linear and quadratic programming by randomly linking constraints within the interior. PLoS ONE 7(8): e43706. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Serang, Oliver
  2. Serang, Oliver R
  3. Bourdon, Jérémie
  4. Serang, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...