skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Cơ sở dữ liệu: DASH (Harvard Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors (HIV-1 CTL Escape Mutations and ILT4)

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G; Poh, Lisa Ng Fong (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(12), p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HLA-B*35-Px-mediated acceleration of HIV-1 infection by increased inhibitory immunoregulatory impulses

Huang, Jinghe ; Goedert, James J ; Sundberg, Eric J ; Cung, Thai Duong Hong ; Burke, Patrick S ; Martin, Maureen P ; Preiss, Liliana ; Lifson, Jeffrey ; Lichterfeld, Mathias ; Carrington, Mary ; Yu, Xu G

The Journal of experimental medicine, 21 December 2009, Vol.206(13), pp.2959-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1540-9538 ; PMID: 20008523 Version:1 ; DOI: 10.1084/jem.20091386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huang, Jh
  2. Yu, X.G.
  3. Yu, Xg
  4. Lichterfeld, M
  5. Yu, Xu G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...