skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DASH (Harvard Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
User Modeling, Adaptation, and Personalization: 17th International Conference, UMAP 2009, formerly UM and AH, Trento, Italy, June 22-26, 2009. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Modeling, Adaptation, and Personalization: 17th International Conference, UMAP 2009, formerly UM and AH, Trento, Italy, June 22-26, 2009. Proceedings

Reddy, Swapna Cherukupalli ; Gal, Ya'Akov ; Shieber, Stuart M.;; Houben, Geert-Jan ; McCalla, Gord ; Pianesi, Fabio ; Zancanaro, Massimo

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-02246-3 ; E-ISBN: 978-3-642-02247-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-02247-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. McCalla, Gord
  2. Pianesi, Fabio
  3. Houben, Geert-Jan
  4. Zancanaro, Massimo
  5. Shieber, Stuart M

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...