skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DASH (Harvard Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Latin America's Land and Water Resources for Global Food Security: Environmental Trade-Offs of Future Food Production Pathways

Flachsbarth, Insa ; Willaarts, Barbara ; Xie, Hua ; Pitois, Gauthier ; Mueller, Nathaniel D. ; Ringler, Claudia ; Garrido, Alberto

PLoS ONE, Jan 24, 2015, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xie, Hua
  2. Ringler, Claudia
  3. Willaarts, Barbara
  4. Garrido, Alberto
  5. Pitois, Gauthier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...