skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary Middle East: A Documentary History

Felton, John;; Felton, John

ISBN: 9780872894884 ; E-ISBN: 9781483300610 ; DOI: 10.4135/9781483300610

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of Historical Theory

Partner, Nancy ;Foot, Sarah R I;; NancyPartner ; SarahFoot

ISBN: 9781412931144 ; E-ISBN: 9781446247563 ; DOI: 10.4135/9781446247563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Jewish histories of the holocaust new transnational approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish histories of the holocaust new transnational approaches

Goda, Norman J.W

E-ISBN 9781782384410 ; E-ISBN 9781782384427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Partner, Nancy
  2. Goda, Norman J.W
  3. Foot, S.
  4. Goda, N.J.W.
  5. Foot, Sarah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...