skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CQ Press Guide to Urban Politics and Policy in the United States

Palus, Christine Kelleher ;Dilworth, Richardson;; Palus, Christine Kelleher ; Dilworth, Richardson

ISBN: 9781483350035 ; E-ISBN: 9781483350011 ; DOI: 10.4135/9781483350011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dawsonera  (1)
  2. SAGE Knowledge  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dilworth, Richardson
  2. Palus, Christine Kelleher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...