skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 3GPP xóa Tất cả các phiên bản Credo Reference xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Overview Of 3gpp Long Term Evolution (Lte)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Overview Of 3gpp Long Term Evolution (Lte)

Encyclopedia of Information Science and Technology

ISBN: 9781466658882

Toàn văn không sẵn có

2
Protocol Interactions Among User Agents, Application Servers, And Media Servers: Standardization Efforts And Open Issues
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protocol Interactions Among User Agents, Application Servers, And Media Servers: Standardization Efforts And Open Issues

Digital Arts and Entertainment: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781466661141

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...