skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bosch, Johannes Van Den
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bosch, Johannes Van Den

Chambers Biographical Dictionary

ISBN: 9780550106933

Toàn văn sẵn có

2
Van Riebeeck, Johan Anthoniszoon (Jan) (1619-1677)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Van Riebeeck, Johan Anthoniszoon (Jan) (1619-1677)

Encyclopedia of South Africa

ISBN: 9781588267498

Toàn văn sẵn có

3
Batavia (Jakarta)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Batavia (Jakarta)

Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present

ISBN: 9780765680587

Toàn văn sẵn có

4
Amsterdam
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amsterdam

Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present

ISBN: 9780765680587

Toàn văn sẵn có

5
Anti-Colonial Resistance
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Colonial Resistance

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

6
Race And Ethnicity
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race And Ethnicity

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

7
Sukarno, Achmad
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sukarno, Achmad

Philip's Encyclopedia

ISBN: 9780540091515

Toàn văn sẵn có

8
Historiography
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historiography

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

9
Missionaries And Religion
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missionaries And Religion

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

10
Narratives Of Empire
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narratives Of Empire

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

11
Jakarta
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jakarta

Philip's Encyclopedia

ISBN: 9780540091515

Toàn văn sẵn có

12
Manado
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manado

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

13
Bodjonegoro
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bodjonegoro

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

14
Palembang
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palembang

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

15
Bantam
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bantam

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

16
Bengkulu
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bengkulu

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

17
East Indies
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Indies

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

18
Kediri
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kediri

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

19
Bogor
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bogor

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

20
Outer Provinces
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outer Provinces

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (1)
  2. 2000đến2000  (2)
  3. 2001đến2002  (4)
  4. 2003đến2005  (7)
  5. Sau 2005  (34)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...