skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Szilágyi, Sándor xóa Cơ sở dữ liệu: Center for Research Libraries Online Catalog xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok

Szilágyi, Sándor; Magyar Tudományos Akadémia. Történelmi Bizottsága

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Szilágyi, Sándor
  2. Szilágyi, Sándor
  3. Magyar Tudományos Akadémia. Történelmi Bizottsága

theo chủ đề:

  1. Transylvania (Romania)
  2. Hungary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...