skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: Cambridge Journals (Cambridge University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SC CLAUDIANUM IN THE CODEX THEODOSIANUS: SOCIAL HISTORY AND LEGAL TEXTS

Harper, Kyle

The Classical Quarterly, 1 December 2010, Vol.60(2), pp.610-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00098388 ; E-ISSN: 14716844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COSMOPOLITANISM, FEMINISM, AND THE MOVING BODY

Walkowitz, Judith R

Victorian Literature and Culture, 2010, Vol.38(2), pp.427-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1060-1503 ; E-ISSN: 1470-1553 ; DOI: 10.1017/S1060150310000100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE TRAGIC MULATTA PLAYS THE TRAGIC MUSE

Manganelli, Kimberly Snyder

Victorian Literature and Culture, 2009, Vol.37(2), pp.501-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1060-1503 ; E-ISSN: 1470-1553 ; DOI: 10.1017/S1060150309090317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grassroots literacy: Writing, identity and voice in Central Africa

Omoniyi, Tope

Language in Society, 2010, Vol.39(2), pp.281-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-4045 ; E-ISSN: 1469-8013 ; DOI: 10.1017/S0047404510000102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...