skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Cambridge Journals (Cambridge University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A New Law—A New Perspective for Archaeological Heritage Preservation in the Republic of Moldova
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Law—A New Perspective for Archaeological Heritage Preservation in the Republic of Moldova

Musteață, Sergiu

International Journal of Cultural Property, 11/2012, Vol.19(4), pp.535-541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0940-7391 ; E-ISSN: 1465-7317 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0940739112000318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Musteață, Sergiu
  2. Musteață, S.

theo chủ đề:

  1. Legislative Report

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...