skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A city in the republic: antebellum New York and the origins of machine politics

Bridges, Amy

ISBN: 0-521247-21-7 ; ISBN: 5-21070880 ; ISBN: 978-0521247214 ; ISBN: 978-0521070881 ; ISBN: 978-0511087813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics

Lane, Max

E-ISBN 9789814519731 ; E-ISBN 9789814519748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Militant liverpool a city on the edge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Militant liverpool a city on the edge

Frost, Diane

E-ISBN 9781846318634 ; E-ISBN 9781846318054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim cities in the later Middle Ages

Lapidus, Ira M. (Ira Marvin)

ISBN: 0-521263-61-1 ; ISBN: 5-21277620 ; ISBN: 978-0521263610 ; ISBN: 978-1400837656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. R. Lane, Max
  2. Lane, Max R.
  3. Lane, M.
  4. Lane, Maxmmnmmverfasserin
  5. Frost, Diane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...