skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Becoming an anthropological approach to understandings of the person in Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming an anthropological approach to understandings of the person in Java

Retsikas, Konstantinos

E-ISBN 0857285297 ; E-ISBN 0857285319 ; E-ISBN 9780857285294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Clean, green and blue Singapore's journey towards environmental and water sustainability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clean, green and blue Singapore's journey towards environmental and water sustainability

Tan, Yong Soon

E-ISBN 9789812308603 ; E-ISBN 9789812308610 ; E-ISBN 9789812308627 ; E-ISBN 9812308601

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights

ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 052160317X ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Governance, politics and the environment a Singapore study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance, politics and the environment a Singapore study

Francesch-Huidobro, Maria

E-ISBN 9789812308313 ; E-ISBN 9789812308320 ; E-ISBN 9789812308337 ; E-ISBN 9812308318 ; E-ISBN 9812308326

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Mobility at large globalization, textuality and innovative travel writing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility at large globalization, textuality and innovative travel writing

Edwards, Justin D

E-ISBN 9781846317736 ; E-ISBN 9781846318214 ; E-ISBN 9781781387702

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Power play sport, the media and popular culture,second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power play sport, the media and popular culture,second edition

Boyle, Raymond

E-ISBN 0748635920 ; E-ISBN 0748635939 ; E-ISBN 9780748635924 ; E-ISBN 9780748635931 ; E-ISBN 9780748635948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The environments of the poor in southeast Asia, East Asia, and the Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The environments of the poor in southeast Asia, East Asia, and the Pacific

E-ISBN 9789814517997 ; E-ISBN 9789814519007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social life of things: commodities in cultural perspective

Appadurai, Arjun

ISBN: 5-21323517 ; ISBN: 5-21357268 ; ISBN: 978-0521323512 ; ISBN: 978-0521357265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The status of the translation profession in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The status of the translation profession in the European Union

Pym, Anthony

E-ISBN 0857281267 ; E-ISBN 0857281380 ; E-ISBN 9780857281265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Tribal communities in the Malay world historical, cultural, and social perspectives.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tribal communities in the Malay world historical, cultural, and social perspectives.

E-ISBN 9789812301673 ; E-ISBN 9789812306104 ; E-ISBN 9812301674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (1)
 3. 2008đến2008  (2)
 4. 2009đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Boyle, Raymond
 2. Tan, Karen
 3. Edwards, Justin D
 4. May, Stephen
 5. Thant, Myo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...