skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Cambridge Core All Books (Cambridge University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and European implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, the human condition and sustainable development in the twenty-first century cross-national perspectives and European implications

Tausch, Arno; Heshmati, Almas

ISBN: 085728410X ; ISBN: 9780857284105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Coalition politics and economic development credibility and the strength of weak governments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coalition politics and economic development credibility and the strength of weak governments

Nooruddin, Irfan

ISBN: 9780521138758 ; ISBN: 9780521191401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Building states and markets after communism the perils of polarized democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building states and markets after communism the perils of polarized democracy

Frye, Timothy

ISBN: 9780521767736 ; ISBN: 9780521734622

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Anatomy of authoritarianism in the Arab republics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomy of authoritarianism in the Arab republics

Sassoon, Joseph

ISBN: 9781107618312 ; ISBN: 9781107043190

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Framing the European Union the power of political arguments in shaping European integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing the European Union the power of political arguments in shaping European integration

Atikcan, Ece Özlem

ISBN: 1107115175 ; ISBN: 9781107115170

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Opting out of the European Union diplomacy, sovereignty and European integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opting out of the European Union diplomacy, sovereignty and European integration

Adler - Nissen, Rebecca

ISBN: 1107043212 ; ISBN: 9781107043213 ; ISBN: 1107618347 ; ISBN: 9781107618343

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Empire and globalisation networks of people, goods and capital in the British world, c. 1850 - 1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire and globalisation networks of people, goods and capital in the British world, c. 1850 - 1914

Magee, Gary Bryan; Thompson, Andrew S

ISBN: 9780521898898 ; ISBN: 9780521727587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Teaching Contested Narratives: Identity, Memory and Reconciliation in Peace Education and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Contested Narratives: Identity, Memory and Reconciliation in Peace Education and Beyond

Bekerman, Zvi ; Zembylas, Michalinos

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The political geography of inequality regions and redistribution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political geography of inequality regions and redistribution

Beramendi, Pablo

ISBN: 9781107400467 ; ISBN: 9781107008137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
European integration sharing of experiences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European integration sharing of experiences

Møller, Jørgen Ørstrøm

E-ISBN 9789812307774 ; E-ISBN 9789812307781 ; E-ISBN 981230777X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Human rights and structural adjustment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights and structural adjustment

Abouharb, M. Rodwan; Cingranelli, David L

ISBN: 9780521676717 ; ISBN: 9780521859332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (1)
  2. 2008đến2009  (1)
  3. 2010đến2010  (2)
  4. 2011đến2012  (4)
  5. Sau 2012  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...