skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CRCnetBASE (CRC Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Construction Management and Design of Industrial Concrete and Steel Structures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Management and Design of Industrial Concrete and Steel Structures

El-Reedy, Mohamed A.

E-ISBN: 9781439816004; ISBN: 9781439815991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. El-Reedy, Mohamed A.
  2. El-Reedy, Mohamed A. (Mohamed Abdallah)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...