skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Cơ sở dữ liệu: CLEO Revues.org (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les codes culturels des images. Le problème de la traduction de l’illustration

Castagnoli, Anna

Palimpsestes, 04 February 2019, pp.139-152

ISSN: 1148-8158 ; E-ISSN: 2109-943X ; DOI: 10.4000/palimpsestes.3393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castagnoli, Anna
  2. Le Guyader, T.
  3. Castagnoli, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...