skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CLEO Revues.org (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Medical Imaging to the Digital Patient

Ayache, Nicholas

La lettre du Collège de France, 29 September 2015, p.20

ISSN: 1628-2329 ; E-ISSN: 2109-9219 ; DOI: 10.4000/lettre-cdf.2158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De l’imagerie médicale à la médecine computationnelle

Ayache, Nicholas

La lettre du Collège de France, 01 March 2015, p.39

ISSN: 1628-2329 ; E-ISSN: 2109-9219 ; DOI: 10.4000/lettre-cdf.3051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De l’imagerie médicale à la médecine computationnelle

Ayache, Nicholas

La lettre du Collège de France, 01 March 2015, p.39

ISSN: 1628-2329 ; E-ISSN: 2109-9219 ; DOI: 10.4000/lettre-cdf.1964

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatique et sciences numériques

Ayache, Nicholas

Annuaire du Collège de France, 01 July 2015, pp.891-900

ISSN: 0069-5580 ; E-ISSN: 2109-9227 ; DOI: 10.4000/annuaire-cdf.11979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Medical Images to Computational Medicine

Ayache, Nicholas

La lettre du Collège de France, 29 September 2015, p.63

ISSN: 1628-2329 ; E-ISSN: 2109-9219 ; DOI: 10.4000/lettre-cdf.2188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayache, Nicholas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...