skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Majewski, Piotr xóa Cơ sở dữ liệu: CEEOL Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Cyberspace and Convergence Culture

Majewski, Piotr

Colloquia Humanistica, 2012, Issue 1, pp.65-79

E-ISSN: 2392-2419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu

Majewski, Piotr

Sprawy Narodowościowe, 2015, Issue 47, pp.57-79

E-ISSN: 2392-2427

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuius Regio, Eius Historia - macedońska historiografia i narracje tożsamościowe w latach 1944-2011

Majewski, Piotr

Sprawy Narodowościowe, 2011, Issue 39, pp.105-121

E-ISSN: 2392-2427

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taki mały, taki duży może świętym być. Proces mitologizacji Todora Tose Proeskiego w macedońskiej kulturze popularnej

Majewski, Piotr

Kultura Popularna, 2012, Vol.34(4), pp.168-179

ISSN: 1644-8340

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Na wschód od Edenu

Majewski, Piotr

Sprawy Narodowościowe, 2007, Issue 30, pp.165-180

E-ISSN: 2392-2427

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Polish  (4)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Majewski, Piotr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...