skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CAIRN (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Esthétique du design urbain

Paetzold, Heinz ; Rollet, Brigitte

Diogène, 2011, Vol.233-234(1), pp.91-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0419-1633 ; E-ISSN: 2077-5253 ; ISBN: 9782130587071 ; ISBN: 2130587070 ; DOI: 10.3917/dio.233.0091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paetzold, Heinz
  2. Rollet, Brigitte

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...