skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Brubaker, Rogers xóa Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Accidental Diasporas And External “Homelands” In Central And Eastern Europe: Past And Present
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accidental Diasporas And External “Homelands” In Central And Eastern Europe: Past And Present

Rogers , Brubaker

Transnationalism: Diasporas and the advent of a new (dis)order, Chapter Twenty-Four, p.461-482

ISBN: 9789004174702 ; E-ISBN: 9789047440116 ; DOI: 10.1163/ej.9789004174702.i-788.155

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply

Brubaker, Rogers

East Central Europe, 2009, Vol.36(1), pp.155-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3037 ; E-ISSN: 1876-3308 ; DOI: 10.1163/187633009X411566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brubaker, Rogers
  2. Brubaker, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...