skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese correspondence in Dutch East Indies (1865-1949)

Tjong Han Siem

Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia, 01 May 2017, Vol.18(2), pp.343-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1411-2272 ; E-ISSN: 2407-6899 ; DOI: 10.17510/wacana.v18i2.588

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, Nostalgia and the Dutch Colonial Elite in Times of Transition, ca. 1900-1970

Drieënhuizen, Caroline

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2014, pp.504-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379 ; DOI: 10.1163/22134379-17004016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
De garoeda en de ooievaar; Indonesië van kolonie tot nationale staat
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

De garoeda en de ooievaar; Indonesië van kolonie tot nationale staat

Burgers, Herman

ISBN: 9789067183475 ; Series ISSN: 1572-2892;1572-1892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies.(Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies, 1816-1942)(Book review)

Neelakantan, Vivek

Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, Jan, 2019, Vol.175(1), p.89(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tjong Han Siem
 2. Drieënhuizen, Caroline
 3. Burgers, Herman
 4. Han, S.T.
 5. Siem, Tjong Han

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...