skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arnold, Raphael, William Jones: Ein Orientalist zwischen Kolonialismus und Aufklärung

Rocher, Rosane

Indo-Iranian Journal, 2003, Vol.46(2), pp.166-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-7246 ; E-ISSN: 1572-8536 ; DOI: 10.1023/A:1025604714536

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kraatz, Margot and Martin, Carl Cappeller—Moriz Winternitz—Theodor Zachariae: Drei Biographien berühmter Indologen

Rocher, Rosane

Indo-Iranian Journal, 2011, Vol.54(4), pp.373-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-7246 ; E-ISSN: 1572-8536 ; DOI: 10.1163/001972411X573145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brückner, Heidrun; Gabriele Zeller [Hgg.], Otto Böhtlingk an Rudolf Roth. Briefe zum Petersburger Wörterbuch 1852–1885 bearbeitet von Agnes Stache-Weiske

Rocher, Rosane

Indo-Iranian Journal, 2007, Vol.50(3), pp.305-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-7246 ; E-ISSN: 1572-8536 ; DOI: 10.1163/000000007790085671

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Rocher, Rosane ; Steal, J. ; May, Jacques ; Kolmaš, Josef

Indo-Iranian Journal, 1973, Vol.15(2), pp.136-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-7246 ; E-ISSN: 1572-8536 ; DOI: 10.1007/BF00157290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Schwarzschild, L. ; Rocher, Rosane ; Takasaki, Jikidō ; Rudin, S.

Indo-Iranian Journal, 1973, Vol.15(4), pp.290-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-7246 ; E-ISSN: 1572-8536 ; DOI: 10.1007/BF00161111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Kuiper, F. ; Schmidt, Hanns-Peter ; Rocher, Rosane ; Filliozat, Pierre-Sylvain ; Staal, J. ; Jong, J. ; Pott, P. ; Zvelebil, Kamil ; Lazard, Gilbert ; Goetz, Hermann

Indo-Iranian Journal, 1971, Vol.13(2), pp.126-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-7246 ; E-ISSN: 1572-8536 ; DOI: 10.1007/BF00163037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Emmerick, R. ; Sims-Williams, Nicholas ; Biardeau, Madeleine ; Thrasher, Allen ; Schwarzschild, L. ; Sharma, Rama ; Rocher, Rosane ; Tsuji, N. ; Barz, R. ; Caillat, Colette ; Hart, George ; Rizvi, S. ; Jong, J.

Indo-Iranian Journal, 1978, Vol.20(3), pp.253-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-7246 ; E-ISSN: 1572-8536 ; DOI: 10.1007/BF00158042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rocher, Rosane
  2. Schwarzschild, L. A.
  3. Biardeau, Madeleine
  4. Rudin, S. G.
  5. Lazard, Gilbert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...