skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Trước1958 xóa Tất cả các phiên bản 1952đến1955 xóa Tất cả các phiên bản Brill Academic Publishers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam and Arab Nationalism

Ar-Rahman AL-Bazzaz, Abd

Die Welt des Islams, 1954, Vol.3(3-4), pp.201-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006054X00110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam and the Theory of Arab Nationalism

Haim, Sylvia G

Die Welt des Islams, 1955, Vol.4(2-3), pp.124-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006055X00038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational Policy and Arab Nationalism in Mandatory Palestine

Tibawi, A.L

Die Welt des Islams, 1955, Vol.4(1), pp.15-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006055X00326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

URIEL HEYD, Foundations of Turkish Nationalism. The Life and Teachings of Ziya Gökalp. — London, Luzac & Cy. Ltd. and The Harvill Press Ltd. 1950. 174 S

Jäschke, Gotthard

Oriens, 1952, Vol.5(1), pp.113-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0078-6527 ; E-ISSN: 1877-8372 ; DOI: 10.1163/1877837252X00640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitteilungen

Die Welt des Islams, 1954, Vol.3(3-4), pp.269-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006054X00165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canaanite Kingship in Theory and Practice

Gray, John

Vetus Testamentum, 1952, Vol.2(1), pp.193-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4935 ; E-ISSN: 1568-5330 ; DOI: 10.1163/156853352X00291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Educational Administration in Palestine of the British Mandate

Tibawi, A.L

Die Welt des Islams, 1954, Vol.3(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006054X00020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitteilungen

Die Welt des Islams, 1955, Vol.4(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006055X00362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eleanor Bisbee : The New Turks. Pioneers of the Republic, 1920-1950. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1951. XVII, 298 S., 13 Abb., 2 Kartenskizzen

Jäschke, G

Die Welt des Islams, 1952, Vol.2(2), pp.140-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006052X00103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conspectus Periodicorum

Van Den Hout, Michiel;

Mnemosyne, 1954, Vol.7(1), pp.354-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7074 ; E-ISSN: 1568-525X ; DOI: 10.1163/156852554X00351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Source for the Historian ?

Haim, Sylvia G

Die Welt des Islams, 1953, Vol.2(4), pp.237-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006053X00030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scandinavian Documents the Northern Countries and the United Nations

Nordic Journal of International Law, 1955, Vol.25(1), pp.99-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181055X00304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschriftenschau

Jäschke, Gotthard

Die Welt des Islams, 1952, Vol.2(1), pp.62-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006052X00167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saeculum (s. Oriens 5, 1952 P. 345-347)

Eberhard, W

Oriens, 1954, Vol.7(2), pp.374-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0078-6527 ; E-ISSN: 1877-8372 ; DOI: 10.1163/1877837254X00198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salāma MūSā

Haim, Sylvia G

Die Welt des Islams, 1952, Vol.2(1), pp.10-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006052X00149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Concessions, a Problem of International Economic Law

Guldberg, Tatiana

Nordic Journal of International Law, 1955, Vol.25(1), pp.18-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181055X00250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Lenczowski : The Middle East in World Affairs. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952. XX, 459 S., 8 Kartenskizzen

Jäschke, G

Die Welt des Islams, 1952, Vol.2(2), pp.139-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006052X00095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes On Religion in Iran Today

Frye, Richard N

Die Welt des Islams, 1953, Vol.2(4), pp.260-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006053X00058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hahiyat Fakültesi Dergisi. Ankara Üniversitesi İlahzyat Fakültesi taralzndan niq ayda bir çikarilir ("Zeitschrift der Theologischen Fakultät", als Viertelj ahrsschrif von der Theologischen Fakultät der Universität Ankara herausgegeben). Yil : 1952, Sayi : I. Istanbul (Milli Egitim Basimevi) 1952. 115 S

Die Welt des Islams, 1953, Vol.2(4), pp.305-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006053X00229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in the Middle East. A series of addresses presented at the Sixth Annual Conference on Middle East Affairs, sponsored by The Middle East Institute, March 21-22, 1952. Published by the Middle East Institute, 1830 Nineteenth Street, N.W., Washington, D.C. 68 pp. 1

Björkman, W

Die Welt des Islams, 1953, Vol.2(4), pp.303-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-2539 ; E-ISSN: 1570-0607 ; DOI: 10.1163/157006053X00210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (19)
  2. Bình xét khoa học  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...