skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Academic Publishers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Friends, Old Friends? The World Bank and Africa When the Chinese Are Coming

Kopinski, Dominik ; Sun, Qian

Global Governance, Oct-Dec 2014, pp.601-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-02004008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline of the IMF: Is It Reversible? Should It Be Reversed?

Dieter, Heribert

Global Governance, Oct-Dec 2006, Vol.12(4), pp.343-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways Through Financial Crisis: Malaysia

Sundaram, Jomo

Global Governance, Oct-Dec 2006, pp.489-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways Through Financial Crisis: Indonesia

Martinez-Diaz, Leonardo

Global Governance, Oct-Dec 2006, pp.395-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolving International Monetary Order and the Need for an Evolving IMF

Dodge, David ; Murray, John

Global Governance, Oct-Dec 2006, pp.361-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF Today and Tomorrow: Some Civil Society Perspectives

Griesgraber, Jo ; Ugarteche, Oscar

Global Governance, Oct-Dec 2006, pp.351-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways Through Financial Crisis: Turkey

Miller, Calum

Global Governance, Oct-Dec 2006, pp.449-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways Through Financial Crisis: India

Ghosh, Arunabha

Global Governance, Oct-Dec 2006, pp.413-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways Through Financial Crisis: Argentina

Setser, Brad ; Gelpern, Anna

Global Governance, Oct-Dec 2006, Vol.12(4), pp.465-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways Through Financial Crisis: South Africa

Rustomjee, Cyrus

Global Governance, Oct-Dec 2006, pp.431-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producing Knowledge for Development: Research at the World Bank

Dethier, Jean-Jacques

Global Governance, Oct-Dec 2007, pp.469-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01304002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Pathways Through Financial Crises and the Impact of the IMF: An Introduction

Woods, Ngaire

Global Governance, Oct-Dec 2006, pp.373-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil society participation in world bank and inter-American development bank programs: The case of Brazil

Vianna, Aurelio

Global Governance, Oct-Dec 2000, Vol.6(4), pp.457-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Measurement and Global Governance: The Experience of the World Bank

Radin, Beryl

Global Governance, Jan-Mar 2007, pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01301003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reform or Reinvent? The IMF at a Crossroads

Tan, Celine

Global Governance, pp.507-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01204011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sun, Qian
  2. Tan, Celine
  3. Ugarteche, Oscar
  4. Radin, Beryl
  5. Gelpern, Anna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...