skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: BioMed Central xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service-oriented architecture for integrating the modeling and formal verification of genetic regulatory networks

Page Michel ; Mateescu Radu ; Besson Bruno ; Dumas Estelle ; Monteiro Pedro T ; Freitas Ana T ; de Jong Hidde

BMC Bioinformatics, 01 December 2009, Vol.10(1), p.450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-10-450

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life sciences

Sy, Mohameth-François ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Regnault, Armelle ; Crampes, Michel ; Ranwez, Vincent

BMC Bioinformatics, 2011, Vol.13(Suppl 1), p.S4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-S1-S4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montmain, Jacky
  2. Freitas, Ana
  3. Monteiro, Pedro
  4. de Jong, Hidde
  5. Sy, Mf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...