skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Attention xóa Tất cả các phiên bản BioMed Central xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer interfacing using modulations of alpha activity induced by covert shifts of attention

Treder, Matthias S ; Bahramisharif, Ali ; Schmidt, Nico M ; Van Gerven, Marcel A J ; Blankertz, Benjamin

Journal of neuroengineering and rehabilitation, 05 May 2011, Vol.8, pp.24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1743-0003 ; PMID: 21672270 Version:1 ; DOI: 10.1186/1743-0003-8-24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(C)overt attention and visual speller design in an ERP-based brain-computer interface

Treder, Matthias ; Blankertz, Benjamin

Behavioral and Brain Functions, 2010, Vol.6, p.28 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-9081 ; DOI: 10.1186/1744-9081-6-28

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Treder, MS
  2. Treder, Matthias S
  3. Blankertz Benjamin
  4. Treder, M.S.
  5. Treder Matthias S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...