skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: BioMed Central xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JUICE: a data management system that facilitates the analysis of large volumes of information in an EST project workflow

Martinez Veronica ; Vizoso Paula ; Guziolowski Carito ; Saba Juan ; Silva Herman ; Latorre Mariano ; Maldonado Jonathan ; Morales Andrea ; Caroca Rodrigo ; Cambiazo Veronica ; Campos-Vargas Reinaldo ; Gonzalez Mauricio ; Orellana Ariel ; Retamales Julio ; Meisel Lee A

BMC Bioinformatics, 01 November 2006, Vol.7(1), p.513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-7-513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Caroca, Rodrigo
  2. Saba Juan
  3. Cambiazo, Veronica
  4. Morales, Andrea
  5. Saba, Juan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...