skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: BioMed Central xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stops making sense: translational trade-offs and stop codon reassignment

Elgar Greg S ; Lichtenstein Conrad P ; Cotton James A ; Johnson Louise J ; Nichols Richard A ; Polly P David ; Le Comber Steven C

BMC Evolutionary Biology, 01 July 2011, Vol.11(1), p.227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-11-227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tree of genomes: An empirical comparison of genome-phylogeny reconstruction methods

Mcinerney James O ; Cotton James A ; Mccann Angela

BMC Evolutionary Biology, 01 November 2008, Vol.8(1), p.312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-8-312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of human gene family phylogenies

Cotton James A ; Page Roderic DM

BMC Evolutionary Biology, 01 August 2006, Vol.6(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-6-66

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton James A
  2. Cotton, James
  3. Cotton, J.A.
  4. Cotton, James A
  5. Elgar Greg S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...