skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: BioMed Central xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffuse bronchiolitis pattern on a computed tomography scan as a presentation of pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: a case report

Guimarães, Marcos Duarte ; Almeida, Maria Fernanda Arruda ; Brelinger, André ; Barbosa, Paula Nicole ; Chojniak, Rubens ; Gross, Jefferson Luiz

Journal of medical case reports, 12 December 2011, Vol.5, pp.575 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1752-1947 ; PMID: 22151903 Version:1 ; DOI: 10.1186/1752-1947-5-575

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guimarães, Marcos
  2. Almeida, Maria Fernanda Arruda
  3. Brelinger, <fnm/>
  4. Almeida, Maria
  5. Brelinger

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...