skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: BioMed Central xóa Tác giả/ người sáng tác: Demerouti, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardial inflammation in Duchenne Muscular Dystrophy as a precipitating factor for heart failure: a prospective study

Mavrogeni, Sophie ; Papavasiliou, Antigoni ; Spargias, Kostas ; Constandoulakis, Pantelis ; Papadopoulos, George ; Karanasios, Evangelos ; Georgakopoulos, Dimitris ; Kolovou, Genovefa ; Demerouti, Eftichia ; Polymeros, Spyridon ; Kaklamanis, Loukas ; Magoutas, Anastasios ; Papadopoulou, Evangelia ; Markussis, Vyron ; Cokkinos, Dennis V

BMC neurology, 21 May 2010, Vol.10, pp.33 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2377 ; PMID: 20492678 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2377-10-33

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Polymeros, Spyridon
  2. Markussis, Vyron
  3. Magoutas, Anastasios
  4. Georgakopoulos, Dimitris
  5. Mavrogeni, Sophie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...