skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: BiblioBoard Core (BiblioLabs) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ellis Island Immigration Station

Coeffler, A

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immigration Station on Ellis Island

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants Seated on Long Benches: Main Hall, U.S. Immigration Station

New York Public Library

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ellis Island Immigrant Hospital Building

Levick, Edwin

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inspection Room, Ellis Island

Detroit Publishing Company

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants Just Arrived From Foreign Countries

Underwood &Amp;Amp; Underwood

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Underwood &Amp;Amp; Underwood
  2. Coeffler, A
  3. New York Public Library
  4. Levick, Edwin
  5. Detroit Publishing Company

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...