skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: BRAGE (BIBSYS) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case studies synthesis: a thematic, cross-case, and narrative synthesis worked example

Cruzes, Daniela Soares ; Dybå, Tore ; Runeson, Per ; Höst, Martin

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cruzes, Daniela Soares
  2. Dybå, Tore
  3. Höst, Martin
  4. Runeson, Per

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...