skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Open Access and Free Journals (BMJ Publishing Group) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunoreactive determinants of CA 125 in women with endometriosis.

Mojiminiyi, O A ; Bramwell, M E ; Kennedy, S H ; Shepstone, B J ; Humm, S M ; Barlow, D H

Journal of Clinical Pathology, 1 December 1989, Vol.42(12), p.1272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9746 ; E-ISSN: 1472-4146 ; DOI: 10.1136/jcp.42.12.1272 ; PMID: 2482302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bramwell, M.E.
  2. Mojiminiyi, O A
  3. Mojiminiyi, A.
  4. Shepstone, B.J.
  5. Humm, S.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...