skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Năm xuất bản: 1976đến1977 xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Open Access and Free Journals (BMJ Publishing Group) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An unusual presentation of Best's disease.

Fletcher, R C ; Jampol, L M ; Rimm, W

British Journal of Ophthalmology, 1 November 1977, Vol.61(11), p.719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1161 ; E-ISSN: 1468-2079 ; DOI: 10.1136/bjo.61.11.719 ; PMID: 588527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, R.C.
  2. Rimm
  3. Jampol, L.M.
  4. Rimm, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...