skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Open Access and Free Journals (BMJ Publishing Group) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute mountain sickness.

Wright, A. D. ; Fletcher, R. F.

Postgraduate Medical Journal, 1 March 1987, Vol.63(737), p.163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5473 ; E-ISSN: 1469-0756 ; DOI: 10.1136/pgmj.63.737.163 ; PMID: 3671251

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birmingham Medical Research Expeditionary Society 1977 Expedition: signs and symptoms.

Fletcher, R. F.

Postgraduate Medical Journal, 1 July 1979, Vol.55(645), p.461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5473 ; E-ISSN: 1469-0756 ; DOI: 10.1136/pgmj.55.645.461 ; PMID: 493197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethnic prevalence of hypertension in a diabetic clinic.

Pacy, P. J. ; Dodson, P. M. ; Beevers, M. ; Fletcher, R. F. ; Taylor, K. G.

Postgraduate Medical Journal, 1 October 1983, Vol.59(696), p.637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5473 ; E-ISSN: 1469-0756 ; DOI: 10.1136/pgmj.59.696.637 ; PMID: 6647175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of a high fibre, low fat and low sodium dietary regime on diabetic hypertensive patients of different ethnic groups.

Dodson, P. M. ; Pacy, P. J. ; Beevers, M. ; Bal, P. ; Fletcher, R. F. ; Taylor, K. G.

Postgraduate Medical Journal, 1 October 1983, Vol.59(696), p.641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5473 ; E-ISSN: 1469-0756 ; DOI: 10.1136/pgmj.59.696.641 ; PMID: 6316307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An unusual presentation of Best's disease.

Fletcher, R C ; Jampol, L M ; Rimm, W

British Journal of Ophthalmology, 1 November 1977, Vol.61(11), p.719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1161 ; E-ISSN: 1468-2079 ; DOI: 10.1136/bjo.61.11.719 ; PMID: 588527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryotherapy of proliferative sickle retinopathy, II: triple freeze-thaw cycle.

Goldbaum, M H ; Fletcher, R C ; Jampol, L M ; Goldberg, M F

British Journal of Ophthalmology, 1 February 1979, Vol.63(2), p.97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1161 ; E-ISSN: 1468-2079 ; DOI: 10.1136/bjo.63.2.97 ; PMID: 427076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fletcher, R. F.
 2. Fletcher, R F
 3. Beevers, M.
 4. Beevers
 5. Taylor, K. G.

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Adult
 4. Male
 5. Middle Aged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...